Årsmøte 2018, lørdag 8. desember, SAS hotellet, Tromsø

Innkalling til årsmøte  lørdag 8. desember 2018  kl. 1630

Sted: Møterom SAS hotellet, Tromsø

SAKSLISTE årsmøte:

Valg av ordstyrer
Valg av protokollfører
Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
Styrets årsmelding
Regnskap 2017 og budsjett 2018
Saker
— Vedlikehold, bru, gapahuker og vakthytte
– Fiske
– Jakt
Valg
Eventuelt.

Styret.