Resultat skjellprøver fra Skipsfjordvassdraget i 2016

Skjellprøveresultatene for sportsfisket er vedlagt. Vedlagt er også rapporten fra det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks for 2016.

Også for sportsfisket 2017 blir skjellkonvolutter levert ut sammen med fiskekortene, som man ser så er dette programmet viktig å støtte opp. Det er et krav fra utmarkslaget at alle som har fått laks leverer inn skjellprøver til kortselger Jonny Mikalsen.

Styret

Romt fisk F&H 2b 2017
Skipsfjordvassdraget_sportf2016

Fiske 2013 i Skipsfjord vassdraget

Nerdammen

Skipsfjord utmarkslag har for 2013 fått dispensasjon fra Direktoratet for naturforvaltning fra gjeldende fisketidsbestemmelser slik at døgnkvoten for laks i Skipsfjordvassdraget økes fra 1 laks til 2 laks, gjelder kun de som løser ut fremmedkort.
Grunnen til dispensasjonen er at Direktoratet har lagt vesentlig vekt på at vassdraget er godt organisert og har en god bestand av laks, jf. naturmangfoldloven § 8. ref. siste telling og gytebestandsmålet.

Med dette så vil elva vår bli mer konkurransedyktig og attraktiv for fremmede fiskere.

Ellers så er fiskereglene identisk som i 2012.
Kjøp av fiskekort ta kontakt med Jonny Mikalsen, e-post: johmikal@online.no  og mobil: 415 43 450

Vedlagt ligger informasjon om overvåking av laksebestand ved bruk av skjellanalyser.
Overvåking av laksebestandene
Veiledning skjellprøvetaking
Skjellanalyse_2012

 

Fiske over år i Skipsfjorden

For 2012 er antall fiskedøgn stipulert til 92 da sesongkortholderne bare registrerer de dagene de får fisk. 83 lakser var under 3 kg og 8 lakser mellom 3 og 7 kg av disse ble 6 laks tilbake satt i elva. Sjøørret antall 39 stk. total vekt ca. 50 kg.

Fiske_år_2012

Fiske for 2013
Da det er få fremmede som kommer  langveis fra bare for å fiske 1 laks, samt at økningen i antall laks er formidabel, gytebestandsmålet  er over snittet,  har styret anbefalt ovenfor Fylkesmannen/direktoratet 2 laks pr. fisker for 2013 sesongen.
Vi avventer endelig godkjenning fra Fylkesmannen/Direktoratet.