Invitasjon til deltakelse til høstfiske for uttak av skjellprøver m.m.

Skjellprøver av laksFra og med 2014 samordnes aktiviteter og datainnsamling om fordeling av rømt laks i et nasjonalt prosjekt koordinert av Havforskningsinstituttet. Prosjektet styres av en prosjektgruppe bestående av NINA, Uni Research, Veterinærinstituttet, Rådgivende Biologer og Havforskningsinstituttet, og tar sikte på å øke både omfang og kvalitetet på overvåkningsaktiviteter i årene som kommer. Dette er blitt mulig ved at Nærings- og Fiskeridepartementet har bevilget ekstra midler til slik overvåkning, Prosjektgruppen har i fellesskap satt opp en liste med 122 vassdrag inkl. Skipsfjordvassdraget som ønskes overvåket med ulike metoder. Dette er en del av relevante aktiviteter som innsamling av skjellprøver fra sportsfiske og gytefisktellinger som er gjort i Skipsfjordelva over flere år.
Vedlagt følger vedlegg for gjennomføring samt fisketillatelse fra Fylkesmannen.
Kontaktperson for å melde seg på er Kjell Erik Karlsen mobil: 991 01 577
Styret
Skipsfjord utmarkslag

Vedlegg:
Fisketillatelse for 2014 – overvåking av rømt laks i Breivikelva og Skipsfjordelva
Overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk i vassdrag
Skjema fiskeinnsats
Skjellveiledning høstfiske 2014_HI (1
Fiskeinnsats Veiledning

Innkalling til årsmøte 31. mai 2014 ca. kl. 1400

SAKSLISTE årsmøte.
31. mai, umiddelbart etter årsmøte til BFS ca. kl. 1400
Sted: kantina til BFS, Burøysund

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av protokollfører
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
 4. Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap 2013 og budsjett 2014
 7. Saker
  – Fiske
  – Jakt
  – Eiendeler og forsikring

 8. Valg
 9. Eventuelt

Skade på brua over skipsfjordelva

bru2 bru3 bru4Jan Pedersen og Wiggo Ditlefsen tok turen over til fjorn 17.12.13 for å rette opp antenna som gir Burøysund internett (stormen hadde vridd antenna slik at signalet var meget dårlig). Samtidig så vi til hyttene, brua, gapahukene og vakthytta. Alt var ok utenom brua over elva.
Siste storm med nedbør i form av regn hadde åpnet elva og dermed isgang som hadde nådd opp til brua og delt/vridd den i to se bilder. Her blir det arbeid i vinter når isen er sterk nok, brua må vel jekkes på plass samt stives av med jerndragere.