Rotengen 57/1, herunder Roteng 57/2 og Sommerseth 57/16

Eksisterende bygg og anlegg

54 = våningshus/hytte
55 =fjøs/uthus
56 = brønnhus
57= jordkjeller

På bnr. l og 2 er følgende bygninger satt i stand av Fylkesmannen:
Lågfjøs (med løe, utedo og utgangarsjå), jordkjeller og brønnhus. 
Nytt naust kan bygges opp igjen der det gamle har stått. Det gamle naustet har stått innenfor sikringssona til de automatisk freda kulturminnene, og et nytt kan derfor bare bygges opp igjen på den gamle tomta.

Ny hytte kan bygges på bnr. 16. I tilknytning til den kan det bygges et nytt uthus kombinert med utedo.
Eiendommen ble kjøpt fra Ingar Hansen m/familie i 1992.
Bnr. 1,2 og 16 eies av Wiggo A. Ditlefsen, Gamnes,  9130 Hansnes.