Gytetelling i Troms

Skipsfjordelva

Drivtellinga ble utført 11/10 av en teller (Rune Muladal) under forhold med lav vannføring og relativt god sikt (5-8 m.).
Det ble observert totalt 141 laks, fordelt på 123 smålaks og 18 mellomlaks. I tillegg ble det registrert 15 sjøørret (10 <1 kg og 5 1-3 kg).
Det ble ikke registrert sjørøye. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 177 kg (83 hofisk), mens oppgitt GBM er 179 kg hofisk eller 64 hofisk.
Vår arealberegning (8,4 ha) viser et avvik fra arealgrunnlaget for beregning av GBM (13 ha), som i stor grad forklares av at vi korrigerer for normalt vanndekt areal.

I Skipsfjordelva ble det registrert en gytebestand som tilsvarer gytebestandsmålet, og vi oppfatter registreringene i elva å vise et reelt bilde av fisketettheten.

Totalt kan gytebestandsmålet kun anses oppfylt i 4 av 13 undersøkte elver/vassdrag i 2011.
Disse vassdragene var Kvænangselva, Skipsfjordelva, Lakselva (Aursfjord) og Skøelva.

Rapporten får dere ved å klikke på denne link : Gytefisktelling_Troms_2011_rapport_ZI0Cv