Mål for forvaltning av elg i Karlsøy kommune 2014-2017

Elgokse_SkipsfjordMåldokument vedtas i kommunestyret 19.02.2014 i samsvar med vedtak i vilt-og innlandsfiskenemnda. Minstearealet i kommunen reduseres fra 10.000 daa til 6.000 daa.

Skriv fra kommunen trykk her: Beiteareal 12000 til 6000