Fuglevik 57/5 herunder Bjørnelvnesset 57/12 og Elvelund 57/14

Marelius-huset

Eksisterende bygg og anlegg
24 = rester etter mindre bolighus
25 = rester etter revet hytte
26 = fjøsmur
27 = gammelt våningshus
28 = hytte
29 = rester etter våningshus «gammelskolen»
Eiendommen eies i dag av familien Jensen m/flere og 1/7 Karlsøy kommune.

På denne eiendommen står fortsatt det gamle våningshuset. Det er ikke i bruk i dag. Det ble en gang gitt tillatelse til å oppføre et kombinert naust og sjå (Arne Jensens hytte)  på denne eiendommen der det tidligere stod et uthus. Bygningen som ble satt opp brukes i dag som hytte.

Nye bygg som kan føres opp Det gamle våningshuset kan settes i stand i samråd med antikvarisk myndighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan våningshuset rives, og det kan bygges opp et nytt på samme sted der det gamle nå står. Hyttebygningen kan fortsatt brukes som hytte. Det kan settes opp ett nytt naust ved den gamle støa nedenfor våningshuset. Naustet kan inneholde både uthus og utedo.