Resultat skjellprøver fra Skipsfjordvassdraget i 2016

Skjellprøveresultatene for sportsfisket er vedlagt. Vedlagt er også rapporten fra det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks for 2016.

Også for sportsfisket 2017 blir skjellkonvolutter levert ut sammen med fiskekortene, som man ser så er dette programmet viktig å støtte opp. Det er et krav fra utmarkslaget at alle som har fått laks leverer inn skjellprøver til kortselger Jonny Mikalsen.

Styret

Romt fisk F&H 2b 2017
Skipsfjordvassdraget_sportf2016

Årsmøte 2016, dato 5. august

Innkalling til årsmøte  fredag 5. august 2016 ca. kl. 1900

SAKSLISTE årsmøte.
Fredag 5. august,  ca. kl. 1900
Sted: Rotengen, Skipsfjord

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av protokollfører
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
 4. Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap 2015 og budsjett 2016
 7. Saker
  – Fiske
  – Jakt

 8. Valg
 9. Eventuelt